Banglar Progoti Aviation Ltd.

Banglar Progoti Aviation Ltd.

Address:  Sattara Centre (11th Floor) 30/A, Naya Paitan VIP Road, Dhaka-1000.
Phone: 9344937-8, 9350495