Alisco Foods Limited

Alisco Foods Limited

Address:  1/1, Sheikh Shaheb Bazar Road Dhaka-1205, Bangladesh.
Phone: 9672187